Utredningar inom skolan

Introduktion

Många gånger möter en organisation behovet att få bättre koll på läget, att belysa olika handlingsalternativ, att göra vägval och utvärdera förändringar. Framgången och utvecklingsförmågan beror ofta på en hög medvetenhet kring den information som finns och att den hanteras på ett professionellt sätt. Detta för att trovärdighet, förankring, bra beslutsunderlag i ett utvecklingsarbete ska uppnås.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget erbjuder kompetens, erfarenhet och använder effektiva metoder för att säkerställa en hög kvalitet på de utredningar som genomförs. Kunskapsbolaget har haft uppdrag i mer än 100 kommuner, samt landsting, myndigheter och offentligt ägda bolag. Det finns ofta olika fokus på de utredningar som önskas bli genomförda. Vi inleder uppdraget gällande utredningar med en förstudie, därefter sker en avstämning hur uppdragsplanen ser ut.

Förstudier

Analyser

Utredningar

Uppföljningar

Utvärderingar

Utredningar kan ha ett framåtsyftande mål för att presentera handlingsalternativ, konsekvenser och beslutsförslag. Analyser kan behövas för att tydliggöra läget. Kvalificerade analyser kan också innehålla kompletterande jämförelser, översyn av organisation och ledningsorganisationen och de kan relatera verksamheten till vad andra gör och förmår (kvalitet, kostnader, produktivitet, effektivitet).

En utvärdering ger svar på om valda vägar och fattade beslut leder mot de mål som önskas. En utvärdering kan vara en tydlig jämförelse mellan ”ett då och ett nu”. Andra varianter är av longitudiell karaktär där utvärderingen är inbyggd i en process och följer genomförandet.

Kunskapsbolagets konsulter har bred och djup erfarenhet av att genomföra kvalificerade utredningar som hjälper till att utveckla verksamheten i kommuner och landsting. Kunskapsbolaget anpassar sin tjänst till rådande förutsättningar och gör sitt bästa för att välja konsulter för dig med erfarenheter som matchar din organisation och situation.

Tjänster

Analyser:

Analyser ny skola, ansökan till skolinspektionen, personalöversyn, budgetöversyn, rutiner, personalgruppers funktion, jämförelser över tid.

UTREDNINGAR:

Organisationsöversyn, verksamhetsförändring, administrativa rutiner, lokalbehov, ledningsorganisation.

UTVÄRDERINGAR:

Verksamhetsförändring, uppnådda mål, samverkansprojekt.

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna