Kvalificerade utredningar

Interna och externa

Introduktion

Företag och andra organisationer har ständigt behov av utredningar, bl.a. för marknad, organisation och tjänsteerbjudanden. Det krävs analyser (ofta mycket kvalificerade) för att belysa olika handlingsalternativ samt för utvärdering av genomförda förändringar.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget erbjuder kompetens, erfarenhet och använder effektiva metoder för att säkerställa en hög kvalitet på de utredningar som genomförs.

Kunskapsbolaget har haft uppdrag i mer än 1000 företag, och därutöver många kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag.

Det finns ofta olika fokus på de utredningar som behöver göras.

Utredningar kan ha ett framåtsyftande mål för att presentera handlingsalternativ, konsekvenser och beslutsförslag. Analyser kan behövas för att tydliggöra läget. Kvalificerade analyser kan också innehålla kompletterande jämförelser, benchmarking och de kan relatera verksamheten till vad andra gör och förmår (kvalitet, kostnader, produktivitet, effektivitet). En utvärdering ger svar på om valda vägar och fattade beslut leder mot de mål som önskas. Utvärderingar har olika design och ambition. En utvärdering kan vara en tydlig jämförelse mellan ”ett då och ett nu”.

Kunskapsbolagets konsulter har bred och djup erfarenhet av att genomföra kvalificerade utredningar som hjälper till att utveckla verksamheten i organisationer.

Kunskapsbolagets konsulter har mer än 10 års erfarenhet, både bred och djup, av att genomföra kvalificerade utredningnar som hjälper till att utveckla verksamheten.

Kunskapsbolaget anpassar sin tjänst till rådande förutsättningar och väljer konsulter med erfarenheter som matchar din organisation och situation.

Tjänster

Utredningar:

Organisationsöversyn, produktsortiment, administrativa rutiner.

Analyser:

Kostnader, rutiner, personalgruppers funktion, benchmark/jämförelser.

Utvärderingar:

Verksamhetsförändring, uppnådda mål, samverkansprojekt.

Affärslotsen© : Finansiering Affärsplanering Affärscoach Projektledning Anbudskraft! Chef-att-hyra Ledningsutveckling

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna