Handledning för chefer i skolan

Introduktion

I en tid då många chefsjobb är komplicerade och hårt belastande är stödet till chefer av stor vikt. Huvudmän som stöttar sina chefer, skapar förutsättningar för goda resultat, god arbetsmiljö och pedagogisk utveckling. Handledning ger möjligheter att få syn på behov som finns i verksamheten och vilka insatser som krävs för att utveckla verksamheten.

Lösning - erbjudande

Handledning är ett praktiskt – pedagogiskt stöd som ges kontinuerligt under en begränsad tid.

Handledningens mål är att varje chef ska utvecklas i sin professionella roll med utgångspunkt från där hen befinner sig. Handledning ger möjlighet till att tillsammans med handledaren ta ett steg tillbaka och betrakta sina göranden i vardagen, samt i samtalsforum belysa olika möjliga lösningar. Handledning ges enskilt eller i grupp. Handledning handlar om processer, känslor, lärande, mod, den tysta kunskapen och viljan att utveckla.

Tjänster

Syftet med handledning är att:

Utöka den egna kompetensen i förhållande till specifika arbetsuppgifter

se möjligheter och lösningar i problemsituationer

få syn på, sitt eget sätt att leda verksamheten

effektivisera verksamheten

förbättra resultaten

skapa god arbetsmiljö

Innehåll:

Utgångspunkten är att deltagaren gör en problemformulering utifrån något i verksamheten

Handledaren synliggör olika teorier

Hitta lösningar – gemensamt

Fortsatt arbete i vardagen utifrån tänkta lösningar

Hur har det gått sedan sist?

Ny problemformulering eller fortsättning på den förra

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna