Kvalificerade utredningar

Introduktion

Organisationer har krav på genomtänkta och kvalitetssäkrade analyser för att belysa olika handlingsalternativ, för att besluta om vägval och utvärdera förändringar. Framgången och utvecklingen beror ofta på en hög medvetenhet kring den information som finns och att den hanteras på ett professionellt sätt. detta för att trovärdighet, förankring, och bra beslutsunderlag ska uppnås.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget erbjuder kompetens, erfarenhet och använder effektiva metoder för att säkerställa en hög kvalitet på de utredningar som genomförs. Kunskapsbolaget har haft uppdrag i mer än 100 kommuner, samt landsting/regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag. Det finns ofta olika fokus på de utredningar som önskas genomförda.

Förstudier

Analyser

Utredningar

Uppföljningar

Utvärderingar

Förstudier

Analyser

Utredningar

Uppföljningar

Utvärderingar

Utredningar kan ha ett framåtsyftande mål för att presentera handlingsalternativ, konsekvenser och beslutsförslag. Analyser kan behövas för att tydliggöra läget. Kvalificerade analyser kan också innehålla kompletterande jämförelser, benchmarking och de kan relatera verksamheten till vad andra gör och förmår (kvalitet, kostnader, produktivitet, effektivitet).

En utvärdering ger svar på om valda vägar och fattade beslut leder mot de mål som önskas. Utvärderingar har olika design och ambition. En utvärdering kan vara en tydlig jämförelse mellan ”ett då och ett nu”. Andra varianter är av longitudiell karaktär där utvärderingen är inbyggd i en process och följer genomförandet.

Kunskapsbolagets konsulter har bred och djup erfarenhet av att genomföra kvalificerade analyser och utredningar som hjälper till att utveckla verksamheten i organisationer.

Kunskapsbolagets konsulter har mer än 10 års erfarenhet av att genomföra kvalificerade utredningar som hjälper till att utveckla verksamheten i kommuner, landsting/organisationer , myndigheter och andra offentliga organisationer. Kunskapsbolaget anpassar sin tjänst till rådande förutsättningar och väljer konsulter med erfarenheter som matchar din organisation och situation. Om det trots allt inte fungerar kan vi byta ut konsulten eller avbryta utan kostnad – Kunskapsbolagets trygghetsgaranti.

Tjänster

Analyser:

Kostnader, rutiner, personalgruppers funktion, benchmark/jämförelser.

Utredningar:

Organisationsöversyn, verksamhetsförändring, administrativa rutiner, lokal behov.

Utvärderingar:

Verksamhetsförändring, uppnådda mål, samverkansprojekt.

Chef att hyra, Utredningar, Projektledning, Verksamhetsutveckling, Verksamhetscoach, Utbildning     

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna