Affärs- och verksamhetsutveckling

Som oberoende part stödjer Kunskapsbolaget många företag och organisationer i deras utveckling av individuella och organisationsspecifika lösningar.

 

• Framtagning, dokumentation och utveckling av affärs-, verksamhets- och

marknadsplaner.

• Identifiering av möjliga förbättringsområden.

• Individuell rådgivning och coachning.

• Koncept för ekonomisk effektivisering och förbättrat kassaflöde.

• Ledarskaps- och personalutveckling.

• Riskanalyser och planer för säkerställning av verksamheten.

• Framtagning av en plan för en effektiv intern och extern kommunikation.

• Uppföljning och utvärdering av förändringsprojekt.

• Analys av organisationens effektivitet och förslag till förändringar.

• Krisledningsövningar.

 

Privat sektor

Vi börjar alltid med en nulägesanalys. Genom att analysera företagets styrkor och svagheter och vilka möjligheter och hot det finns på marknaden, identifierar vi företagets problem och det som behöver utvecklas. Efter analysen föreslår vi ett åtgärdsprogram. Det kan handla om att upprätta eller modifiera företagets:

 

• Affärsplan

• Marknadsplan

• Varumärkesplattform

• Kommunikatinsstrategi

• Kommunikationsplan

• Webbplats

 

Vi kan också bistå med genomförandefasen av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen samt följa upp de åtgärder som genomförts. Vi tar därmed vara på erfarenheter och samlar ny kompetens. Vår företagscoach hjälper VD, ledningsgruppen eller andra chefer i ledande positioner med råd, stöd och vägledning i nya och komplicerade beslutssituationer.

Vi erbjuder även anbudsservice som för det privata företaget innebär tillgång till den gigantiska offentliga marknaden. Läs mer i länken ”Säljstöd/Anbudsservice” till höger.

 

Offentlig sektor

• Analys av verksamhetens styrkor och svagheter samt möjligheter och hot för att se vad  som behöver utvecklas och vilka åtgärder som bör vidtas.

• Identifiering av olika processer och var i organisationen dessa processer finns. Utifrån  detta  skapas en grund för utvecklingsarbete och förbättringar. 

• Lokalbehovsutredningar som möjliggör för kommuner att långsiktigt planera för sin  verksamhet.

• Kartläggning av vilka kompetenser och erfarenheter som finns i organisationen samt var  de finns.

• Råd, stöd och vägledning till rektorer, skolledare och andra chefer med råd i nya och  komplicerade beslutssituationer.

• Effektivisering av intern och extern kommunikation.

• Riskanalys för säkerställning av verksamheten och koncept för ekonomisk    effektivisering.

 

Digitalisering/Digital transformation

 

 

 I ”Digital Orientering” erbjuder vi ett frukostseminarium med en digital introduktion, begrepp och omvärldsanalys.

”Digital kunskap” är en 3 timmars digital workshop hos dig som kund för att på bästa sätt kunna anpassa individuellt utifrån er verklighet. Vi tittar på möjligheter och faror.

”Digital kartläggning” . Här gör vi en servey/workshop, skapar en strukturerad kundanalys, en visuell nulägesrapport och beskriver utvecklingsmöjligheter.

”Digital förändring” , beroende på kundsituation kan vi här erbjuda Konsultinsatser i form av : Förändringsledning/ Projektledning/ Chef att hyra, och givetvis även  Finansieringsmöjligheter om behov finns.